องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางไปหนองข่อน - ฝายท่าตาแสง) บ้านคำเตย หมู่ที่ 16 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างวัดบ้านหนองกุง - ฝายน้ำล้นห้วยยาง) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางไปป่าช้าบ้านหนองยาว) บ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางจากบ้านนายหมอน ชัยรัตน์ - ถนนดินลูกรังโพนค้อกกไฮ) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เป็นหลุมเป็นบ่อ) (เส้นทางไปพื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ความยาว 1,600.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๘ (เส้นทางบ้านนายอุทิศ ทีมอย ต่อ คสล.เดิม) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ ๔ เส้นทางภายในหมู่บ้าน (ช่วงที่ ๑) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ช่วงที่2) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒๐.๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างบ้านนายอุทิศ ต้นสูง ถึง สี่แยกหนองดง) บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางสวนยาง-ถนนดินลูกรังเส้นทางโพนสวรรค์ดอนแดง) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 18 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางฝายท่าตาแสง) บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางนา นายชม เชียงเพ็ง - นานายสนั่น ชุดชา) บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางรอบลำห้วยชะโนด) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 143.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านเจริญทองไปบ้านหนองไผ่ ต่อคสล.เดิม) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 858 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ 15 (ช่วงที่ 1) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 165.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ช่วงที่ 2) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 33.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเจริญทอง หมู่ที่ 14 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางรอบหมู่บ้าน) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางไปวัดดอนหัวนำ้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๙ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๖.๐๐ ตารางเมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด 200 ซี.ซีจำนวน 40 วัน สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ทั้ง 8 แห่ง และสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 นม ยู.เอช.ที รสจืด 200 ซี.ซี จำนวน 60 วัน สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ทั้ง 8 แห่ง และสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 8 แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์การแพทย์ (ฝ่ายสาธารณสุข) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 180 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) ขนาดท่อคสล.ศก. 0.40 เมตร ความยาวรวม 180 เมตร พร้อมบ่อพักคสล. (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 (ช่วงที่ 1,ช่วงที่ 2) กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 148 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 6 กว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 128 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 180 เมตร ลึก 0.30 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 กว้าง 0.30 ม. ยาว 180 ม. ลึก 0.30 ม. (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 17 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 850 ตารางเมตร (เส้นทางไปโรงสีธนทรัพย์ ต่อคสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านวังไฮ หมู่ที่ 3 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางบ้านวังไฮไปบ้านหนองกุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 (เส้นทางรอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาว หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 154 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616 ตารางเมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตรยาว 209 เมตร หนา 0.15 เมตร (เส้นทางภายในหมู่บ้านต่อคสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางภายในหมู่บ้าน บ้านหนองดินแดง หมู่ที่ 1 (เส้นทางภายในหมู่บ้าน ต่อคสล.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1-ป.6 ของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 30 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางเชื่อมระหว่างตำบล เส้นทางบ้านคำเตย ไป บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 บ้านคำเตย ตำบลคำเตย องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะแยกประเภท) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 87
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 78
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 ของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 130 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 80
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เป็นหลุมเป็นบ่อ) (เส้นทางไปพื้นที่การเกษตร) บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ความยาว 1,600 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 560.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางข้างบ้านนายอุทิศ ต้นสูง ถึงสี่แยกหนองดง ) บ้านโพนป่าหว้าน หมู่ที่ 7 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม) ไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 85
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางนานายชม เชียงเพ็ง - นานายสนัน ชุดชา ) บ้านคำเตย หมู่ที่ 4 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตรหรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 960 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 84
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางข้างวัดบ้านหนองกุง - ฝายน้ำล้นหวยยาง) บ้านหนองกุง หมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 960.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 94
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางจากบ้านนายหมอน ชัยรัตน์ - ถนนดินลูกรังโพนค้อกกไฮ) บ้านโพนค้อ หมู่ที่ 10 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตรหรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 89
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางไปป่าช้าบ้านหนองยาว) หมู่ที่ 11 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 91
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร (เส้นทางฝายท่าตาแสง) บ้านคำเตย หมู่ที่ 5 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800.00 เมตร หรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง(ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 1,008 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 93
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังเส้นทางไปสู่พื้นที่การเกษตร(เส้นทางรอบลำหวยชะโนด) บ้านโพนสวรรค์ หมู่ที่ 2 ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100 เมตรหรือมีปริมาณดินรองพื้นทาง (ดินลูกรังวัสดุมวลรวม)ไม่น้อยกว่า 825.00 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 97
1 - 50 (ทั้งหมด 74 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
1652979600 นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 2867
เดือนนี้2,643
ทั้งหมด97,684