messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย call ข้อมูลการติดต่อ folder ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน่วยงาน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

บุคลากรภายใน
ปลัด อบต.
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
ส.ต.อ. ธรณินทร์ โคตสา
ปลัด อบต.คำเตย
โทร : 061 1643022
check_circle การเมืองการปกครอง
2.1 ประวัติศาสตร์และความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เดิมคือ สภาตำบลคำเตย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ในสมัย มรว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพายัพ สบายใจ เป็นปลัด อบต.คำเตย คนแรก และมีนายเสาแก้ว โคตรที กำนันตำบลคำเตย เป็นประธานกรรมการบริหารโดยตำแหน่งและ มีสมาชิกสภาตำบลจำนวน 18 คน (ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 18 หมู่บ้านเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง) ต่อมาได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2538 ทำให้สภาตำบลที่มีอยู่เดิมมีฐานะเป็นนิติบุคคล และสภาตำบลคำเตยได้ยกฐานะจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ลงราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป ที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 2 มีนาคม 2540 จนถึงปัจจุบัน โดยมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการบริหาร
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 นายเสาแก้ว โคตรที พ.ศ. 2540 – 2541 2 นายไฮ เคนจันทร์ พ.ศ. 2541 – 2541 3 นายทวนทอง ภาโสม พ.ศ. 2541 – 2542 4 นายสมศักดิ์ หาวงค์ พ.ศ. 2542 – 2544 5 นายบัญญัติ คำพรหม พ.ศ. 2544 – 2545 6 นายสังวาล ด้วงยา พ.ศ. 2545 – 2546
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 นายสังวาล ด้วงยา พ.ศ. 2546 – 2548 2 นายไพศาล เคนจันทร์ พ.ศ. 2548 – 2552 3 นายจันทรจร มองบุญ พ.ศ. 2552 – 2557 4 นายไพศาล เคนจันทร์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 นายพายัพ สบายใจ พ.ศ. 2540 – 2541 2 นายไพโรจน์ โสมณวัตร พ.ศ. 2541 – 2542 3 นายวิรัตน์ ดวงพรม พ.ศ. 2542 – 2546 4 นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2546 - 2551 5 ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 นายบัญญัติ คำพรหม พ.ศ. 2540 – 2544 2 นายเจริญ หุมแพง พ.ศ. 2544 – 2548 3 นายเตียน หาวงษ์ พ.ศ. 2548 - 2552 4 นายสุพัตร ต้นสูง พ.ศ. 2552 – 2557 5 นายศักดิ์เวียงชัย เคนจันทร์ พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ลำดับ ชื่อ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 นายวิชาติ ดวนลี พ.ศ. 2540 – 2544 2 นายฬิกา วาที พ.ศ. 2544 – 2548 3 นายก่อกษาปณ์ อุปถัมภ์ พ.ศ. 2548 – 2551 4 นายสุนทร ดาเพ็ง พ.ศ. 2551 – 2552 5 ส.ต.ท.สมศักดิ์ เลิศสงคราม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
บุคลากรภายใน
นายก อบต.
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646
นายไพศาล เคนจันทร์
นายก อบต.คำเตย
โทร : 098-0179646

สถิติ sitemap
วันนี้ 35
เดือนนี้1,568
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)43,650
ทั้งหมด 186,381