กรุณาทำแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ อบต.คำเตย
"คำเตยเมืองน่าอยู่ ควบคู่บริการ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น"

นายไพศาล เคนจันทร์

นายก อบต.คำเตย

ส.ต.ท. สมศักดิ์ เลิศสงคราม

ปลัด อบต.คำเตย

ข่าว อบต.คำเตย

ทะเบียนประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ ทะเบียนประวัติคลังปัญญาผู้สูงอายุ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านข่าว

เชิญชวนตอบแบบสอบถาม ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น /ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ฯ ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม ITA ประจำปี 2562

อ่านข่าว

ประกาศประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอประกาศประชาสัมพันธ์ การตอบแบบสอบถาม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2562

อ่านข่าว

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน

รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน

อ่านข่าว

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ได้ติดตามการปลูกข้าโพดเลี้ยงสัตว์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ได้ออกติดตามการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่บ้านโพนป่าหว้าน

อ่านข่าว

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562

อ่านข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ยกเลิกบัญชีการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อ่านข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เป็นพนักงานจ้าง

อ่านข่าว

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างภารกิจ

อ่านข่าว

ประกาศรับสมัครสอบ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง

อ่านข่าว

ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้าง

ขั้นตอนการขออนุญาติก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

อ่านข่าว

ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๒

ระเบียบวาระการประชุม (ก.อบต.) ครั้งที่ ๑๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๒

อ่านข่าว

ประเมินกำนันดีเด่น ณ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 25-1-2562

ประเมินกำนันดีเด่น ณ โรงเรียนคำเตยอุปถัมภ์ 25-1-2562

อ่านข่าว

ข้อมูล อบต.คำเตย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดไตรรัตนาราม ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ ...

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม-มกราคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2560 และมกราคม 2561 จำนวน 1 ชุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2561 จำนวน 1 ชุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 1 ชุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2561 จำนวน 1 ชุด

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2561 จำนวน 1 ชุด

ดูเพิ่มเติม

บทความ/สาระความรู้

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ดูเพิ่มเติม

กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ ที่ควรทราบ

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง

ระเบียบศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ว่าด้วยธงประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2559ลว 1-2-60

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก้ไขถึง ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 -สำนักง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ลว 24-1-60

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการ...

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมาย...

ดูเพิ่มเติม

ภาพกิจกรรม

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการกิจกรรมจิตอาสาซ่อมฝายน้ำล้น ท่าตาแสง

เราทำความดี ด้วยหัวใจ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2562

Timeline Photos

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ปี 2562

โครงการขับขี่ปลอดภัย

กระดานสนทนา

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบขอจดทะเบียนพาณิชย์ (28 พฤศจิกายน 2561)
ดูเพิ่มเติม

หนังสือราชการ จากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หนังสือราชการ สภ. หน่วยงาน เลขที่หนังสือ หนังสือลงวันที่ วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว3336 22/08/2562 22/08/2562
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สล. มท 0801.2/ว187 19/08/2562 20/08/2562
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562) กพส. มท 0810.7/ว3320 20/08/2562 21/08/2562
แต่งตั้งข้าราชการการเมือง สล. มท 0801.1/669 20/08/2562 20/08/2562
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal กค. มท 0803.3/ว3309 20/08/2562 20/08/2562
รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว3322 20/08/2562 21/08/2562
กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม กค. มท 0803.3/ว3308 20/08/2562 20/08/2562
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) สน.บถ. มท 0809.4/ว3340 22/08/2562 23/08/2562
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3291 19/08/2562 19/08/2562
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.2/ว3294 19/08/2562 21/08/2562
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว3334 21/08/2562 22/08/2562
สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.3/ว3339 22/08/2562 23/08/2562
การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กจ. มท 0802.3/ว3361 23/08/2562 23/08/2562
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กค. มท 0803.3/ว3293 19/08/2562 19/08/2562
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803.3/ว3301 20/08/2562 20/08/2562
แจ้งเลื่อนการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief) สล. มท 0801.2/ว189 21/08/2562 21/08/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 1 คน
เมื่อวานนี้ 17 คน
เดือนนี้ 395 คน
เดือนที่ผ่านมา 598 คน
ทั้งหมด 4,109 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561