กฏหมาย ประกาศ ระเบียบ ที่ควรทราบ

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารเพิ่มเติมด้านล่าง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร 1: Download (129.2 kb)

เผยแพร่เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2561 | เปิดดู 664 ครั้ง

เผยแพร่โดย อบต.คำเตย

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิ์และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘...

อ่านรายละเอียด

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบ 2537

พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบ 2537 แก้ไขล่าสุด -กฤษฏีกา

อ่านรายละเอียด

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ฉบับ2 พ.ศ.2560 -กฤษฏีกา

อ่านรายละเอียด

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 ฉบับล่าสุด -สำนักงานกฤษฏีกา

อ่านรายละเอียด

พ.ร.บ.สุสานและณาปนสถาน2528

สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หมายความว่า สถานที่ที่จัดไว้สําหรับเก็บ ฝัง หรือเผาศพ สําหรับประชาชนทั่วไป

อ่านรายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฎิบัติงานของ อปท.

ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อ่านรายละเอียด

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556

อ่านรายละเอียด

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ 2556

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ...

อ่านรายละเอียด
3 / 3

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 15 คน
เมื่อวานนี้ 14 คน
เดือนนี้ 72 คน
เดือนที่ผ่านมา 866 คน
ทั้งหมด 13,116 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561