อบต.คำเตย

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมที่ดิน พ.ศ. 2543

ไฟล์แนบเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร 1 (125.4 kb)

กฏหมาย ประกาศ ระเบียบอื่นๆ

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา

มาตราการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้..

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พระราชบัญญัติการควบคุมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

โดยที่เป็นการสมควรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสม และให้ใช้ภาษาไทยในการโฆษณา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.

พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.2542 ฉบับล่าสุด -สำนักงานกฤษฏีกา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535

พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ฉบับ2 พ.ศ.2560 -กฤษฏีกา

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561