อบต.คำเตย

ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( EIT) ประจำปี 2563

คำชี้แจง ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย  อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม ได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ของสำนักงาน ป.ป.ช.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข  ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งหลักเกณฑ์กำหนดให้มีการประเมิน โดยวัดจากการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน (เว็บไซด์) การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)และการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) นั้น  

        บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ได้รับแจ้งจาก สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  

หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐ ที่เคยมารับบริการหรือเคยมาติดต่อราชการ กับ อบต.คำเตย ได้แก่ ผู้เสียภาษี    ผู้ขออนุมัติ/อนุญาตตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบัญญัติท้องถิ่น ผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนอราคาซื้อ/จ้าง ผู้ที่เคยได้รับการคัดเลือกเข้า ทำสัญญา ส่วนราชการ หรือผู้เคยมาติดต่อราชการ กับ อบต.คำเตยในเรื่องอื่นๆ      

ได้เข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)) ได้แล้ว ทั้งนี้ สามารถตอบแบบวัดการรับรู้ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2563 คลิ๊ก  https://itas.nacc.go.th/go/eit/rjdx5e  หรือ
 

ข่าว อบต.คำเตยอื่นๆ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารประจำปี 2562

รายงานผลการขอข้อมูลข่าวสารประจำปี 2562

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เชิญชวนตอบแบบสอบถาม ผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับ ผู้บริหารท้องถิ่น /ข้าราชการ/พนักงานจ้าง ฯ ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563

ขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานจ้าง ที่มีอายุงาน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถาม ITA ประจำปี 2563

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ปี2563

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาทของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด 19)

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563