อบต.คำเตย

สภา อบต.
จำนวนสมาชิก xxx คน

ชื่อ: นายศักดิ์เวียงชัย เคนจันทร์
ตำแหน่ง: ประธานสภา อบต.คำเตย

ชื่อ: นายดำรงศักดิ์ ปะทา
ตำแหน่ง: รองประธานสภา

ชื่อ: นายสุพิศ บริบูรณ์
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.1

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.1

ชื่อ: นายสมชาย จันทวงค์
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.2

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมู่ที่.2

ชื่อ: นายทศภณร์ หุมแพง
ตำแหน่ง: ส.อบต. หมูที่ 3

ชื่อ: นายบังอร มาดี
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 3

ชื่อ: นายนพดล ชมโสม
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 4

ชื่อ: นายวิชัย บุดดา
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 4

ชื่อ: นายบัวไล โพธิราช
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 5

ชื่อ: นายชาญศักดิ์ ปราบนา
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 5

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 6

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 6

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 7

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 7

ชื่อ: นายสมศักดิ์ มองบุญ
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 8

ชื่อ: xxxxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 8

ชื่อ: นายดำรงค์ศักดิ์ ปะทา
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 9

ชื่อ: นายม้าว แสงบุญ
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 9

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 10

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 10

ชื่อ: นายกาฬสร ดวนลี
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 11

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 11

ชื่อ: นายใครทอน พาพรม
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 12

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 12

ชื่อ: นายเตียน หาวงษ์
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 13

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 13

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 14

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 14

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 15

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 15

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 16

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 16

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 17

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 17

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 18

ชื่อ: xxxx
ตำแหน่ง: ส.อบต.หมู่ที่ 18

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 15 คน
เมื่อวานนี้ 14 คน
เดือนนี้ 72 คน
เดือนที่ผ่านมา 866 คน
ทั้งหมด 13,116 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561