อบต.คำเตย

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
การรวมกลุ่มของประชาชน
การรวมกลุ่มที่สำคัญในตำบลคำเตย มีจำนวนทั้งสิ้น 103 กลุ่ม
แยกประเภทกลุ่มย่อยได้ดังนี้
- กลุ่มส่งเสริมอาชีพ,กลุ่มเกษตรกร จำนวน 31 กลุ่ม
- กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 20 กลุ่ม
- กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มแม่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่ม สตรีประจำหมู่บ้าน จำนวน 18 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนสวัสดิการสังคม จำนวน 1 กลุ่ม
- กลุ่มกองทุนหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1 กลุ่ม
- ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์
- สภาเด็กและเยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 แห่ง
- ศูนย์เยาวชนตำบลคำเตย จำนวน 1 ศูนย์

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 15 คน
เมื่อวานนี้ 14 คน
เดือนนี้ 72 คน
เดือนที่ผ่านมา 866 คน
ทั้งหมด 13,116 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561