อบต.คำเตย

สถานะทางการเงินการคลัง
ตารางแสดงสถานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551– 2560

รายการ

เงินอุดหนุนทั่วไป
และรัฐบาลจัดสรรให้

เงินรายได้

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

รวม
(บาท)

เงินสะสม
(บาท)

ปีงบประมาณ  2551

19,890,514.66

12,677,294.36

10,000.00

33,974,061.20

2,865,366.33

ปีงบประมาณ  2552

20,135,239.26

13,182,787.71

3,416,818.00

36,743.844.97

11,090,253.89

ปีงบประมาณ  2553

17,931,498.00

17,723,393.05

7,417,621.40

35,654,882.05

13,947,897.68

ปีงบประมาณ  2554

17,514,198.00

12,283,300.00

7,417,621.40

37,212,119.40

5,460,923.26

ปีงบประมาณ 2555

14,019,498.00

17,668,502.00

11,213,945.00

42,901945.00

19,828,881.97

ปีงบประมาณ 2556

16,810,575.12

703,929.88.00

19,336,320.00

36,850,825.00

20,147,031.07

ปีงบประมาณ 2557

19,469,236.00

11,021,172.00

16,466,642.00

46,957,050.00

38,711,757.83

ปีงบประมาณ 2558

21,064,221.00

24,625,919.82

19,002,744.00

64,692,884.82

25,695,903.74

ปีงบประมาณ 2559

18,429,125.00

26,297,785.81

20,179,950.00

64,906,860.81

16,895,224.64

ปีงบประมาณ 2560

36,531,690.00

24,623,100.00

-

61,154,790.00

-

***หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้อมูลจากประมาณการรายรายรับ ข้อบัญญัติฯ ปี พ.ศ. 2560 ***

ข้อมูล อบต.คำเตย

แผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
- แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2561
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) (ฉบับแรก)
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 1
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ 2
- รายงานผลการติดตามและประเมินผล 2562

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน (แบบ สขร.1)

- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจัางรายเดือน ปี 2562
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ปี 2563
- สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563
- แบบสรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ปี 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
- สรุปผลก่ีดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
- สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
- การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารในที่เอกชน
- การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทแต่งผม
- การรักษาความสะอาดและความเป็รระเบียบเรียบร้อยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย
- กิจการประปา
- การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย 2562

- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย กำหนดสมัยประชุมสภา
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
- ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย สมัยสามัญ สมัยที่ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลคำเตย

สำนักงาน

211 ม.1 ตำบลคำเตย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

โทรศัพท์

042-190-183
042-190-184

Email

khamtoeycenter@hotmail.com
nongruk.2510@hotmail.com

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 2 คน
วันนี้ 16 คน
เมื่อวานนี้ 33 คน
เดือนนี้ 95 คน
เดือนที่ผ่านมา 825 คน
ทั้งหมด 13,965 คน
เริ่มนับวันที่ 21 กันยายน 2561